Түүхийн товчоон

    Монгол улс

    Дэлхий дээр сүм хэрхэн дахин сэргээгдсэн талаар эндээс үзээрэй.


    1993 оны 4 сарын 22-нд Монгол Улсыг 12 чуулгын төлөөлөгч Нийл А.Максвелл Зайсан толгой дээрээс онцгойлон адислав.


    Монголд сүм хэрхэн хөгжиж ирсэн талаарх он дарааллын түүхийг эндээс үзнэ үү.