Түүхийн товчоон

Монгол улс

Дэлхий дээр сүм хэрхэн дахин сэргээгдсэн талаар эндээс үзээрэй.


1993 оны 4 сарын 22-нд Монгол Улсыг 12 чуулгын төлөөлөгч Нийл А.Максвелл Зайсан толгой дээрээс онцгойлон адислав.


Монголд сүм хэрхэн хөгжиж ирсэн талаарх он дарааллын түүхийг эндээс үзнэ үү.