Хамгийн сүүлийн үеийн зарлал  

(Шинэ)Азийн хойд бүсийн шинэ бүрэлдэхүүн

Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн шинэ бүрэлдэхүүнтэй танилцана уу

new-area-leadership

(Шинэ)Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаал

Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хэрхэн Аврагчийн хайр, Ариун Сүнсний нөлөөг мэдрэх боломж олгож болохыг эндээс үзнэ үү

protect children and youth