Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Христ амилсан учраас бид #ӨнөөдрөөсЭхлэн өөчлөлт хийж чадна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 4-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Роналд А.Расбанд ах, эгч хоёрын оролцох бүсийн онцгой цугларалт 3-р сарын 14-ний ням гарагт 12:00 цагт явагдах болно.
Сүмийн төлөвшсөн гишүүний хувьд та бусдад үйлчилж, зааж, удирдан, Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдарч, тусламж хэрэгтэй хүмүүст анхаарал халамж тавин, бүх хүнийг сайн мэдээг хүлээн авахад урьж байсан туршлагатай байх. Та тэдгээр туршлага дээрээ тулгуурлан, ахмад номлогчоор үйлчлэх боломжтой боллоо.
Монгол дахь үйлчлэлийн төв худалдан авалт/ худалдааны ажилтан ажилд авна. Зараас дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.(2021/05/24)
2020 оны 12-р сарын 20-ны ням гарагт 17:00 цагт Азийн Хойд Бүсийн Христийн мэндэлсний баярын онцгой цугларалт болно. Уг цугларалтыг Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн монгол дээрх албан ёсны YouTube сувгаар шууд дамжуулна. #ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе Уг цугларалтыг 2021 оны 1-р сарын 20 хүртэл үзэх боломжтой.
Есүс 'Та нар ертөнцийн гэрэл мөн' (Матай 5:14) хэмээн айлдсан. #Дэлхийггэрэлтүүлцгээе бол өөрсдийн болон Христийн гэрлийг тод гэрэлтүүлэх төгс арга зам юм. Та бүхэн жижиг үйлдлүүдээс эхэлж болно.
2020 оны 11-р сарын 21-ний 2:00 цагаас манай YouTube сувгаар дэлхийг хамарсан сүмийн удирдагч Рассэлл М.Нэлсоны амар амгалан, баяр баясгаланг олох зөвлөгөөг сонсоно уу.