Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

  COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмийн авч буй арга хэмжээ
  Видеонд Өмнөд Солонгосын найрал дуучдын бичлэгийг авах үеийн дүр зургийг харуулав.
  Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Covid-19 өвчнөөс Сүмийн гишүүдээ хамгаалахаар үргэлжлүүлэн хүчин чармайлт гаргаж буй энэ үед тайвширч тайтгаруулах захиас өглөө. Тэрээр зөвхөн Есүс Христээр дамжин ирэх амар амгалангийн тухай ярив.
  2020 оны 5-р сарын 3-ны ням гараг18.00 цагт (ОНУЦ)
  Та 2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганыг эндээс үзнэ үү.
  Ерөнхийлөгч Нэлсоны Ерөнхий чуулганд зориулан хуваалцсан захиасыг эндээс үзнэ үү.
  Бошиглогч маань уриалга гаргалаа. Бичлэгийг үзээд, дэлхий даяар хамтдаа залбирч, мацаг барихад нэгдэнэ үү. 3 сарын 29-ний энэ ням гарагт нэгдэх боломжгүй хүмүүс дараагийн нэг, хоёр хоногтоо мацаг барьж болно.
  #Түүнийгсонсох замуудыг олж, хуваалцах