Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2020 оны 10-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 190 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
2020 оны 11-р сарын 16-нд болох Дэлхий даяарх Нүүр тулсан ярилцлагад бидэнтэй нэгдэж, Залуу Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын 150 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлээрэй.
Жил бүр 7 сарын 24-ний өдөр Юта дахь болон дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүд Анхдагчдын өдрийг тэмдэглэдэг бөгөөд энэ нь АНУ-ын тухайн муж улсын итгэлийн анхдагчдынх нь эхний бүлэг хүмүүс бараг 175 жилийн өмнө Солт Лэйк Валлэйд ирснийг дурсан санадаг албан ёсны баярын өдөр юм.
#Түүнийгсонсох замуудыг олж, хуваалцах
Цаг хугацааны туршид олон шашин сүм хийд барьсаар ирсэн. Эрдэмтэд, тохинуулагчид, төрөл бүрийн шашин шүтлэгтэй хүмүүс мөн Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд эрт, эдүгээгийн ариун сүмийн талаар болон тэдгээр нь хүмүүсийг тэнгэртэй хэрхэн холбодог талаар санал бодлоо хуваалцаж байна.
COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмийн авч буй арга хэмжээ
2020 оны 8-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Азийн хойд бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлд өөрчлөлт орох болно.
'Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаалах нь' сургалтыг эндээс үзнэ үү. Энэхүү сургалт хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд хамаатай дуудлагад дуудагдсан удирдагч, багш нарт зориулагдсан. Үүнийг дараад, үзнэ үү.