Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

  .
  Лэкси Вокэр ба түүний найзууд 2020 оны 6-р сарын 27-нд онлайн тоглолтоо толилуулна
  2020 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган зөвхөн виртуаль хэлбэрээр явагдана
  Азийн хойд бүсийн ганц бие залуу залуу насанд хүрэгчид, өсвөр үеийнхний дунд зохион байгуулж байгаа 'Нэг дуу хоолой - Би явж мөн биелүүлнэ' сэдэвт онлайн виртуаль найрал дуунд хамрагдаарай.
  COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмийн авч буй арга хэмжээ
  Видеонд Өмнөд Солонгосын найрал дуучдын бичлэгийг авах үеийн дүр зургийг харуулав.
  Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон Covid-19 өвчнөөс Сүмийн гишүүдээ хамгаалахаар үргэлжлүүлэн хүчин чармайлт гаргаж буй энэ үед тайвширч тайтгаруулах захиас өглөө. Тэрээр зөвхөн Есүс Христээр дамжин ирэх амар амгалангийн тухай ярив.
  2020 оны 5-р сарын 3-ны ням гараг18.00 цагт (ОНУЦ)
  Та 2020 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганыг эндээс үзнэ үү.