Сүүлийн үеийн өгүүллүүд

Есүс 'Та нар ертөнцийн гэрэл мөн' (Матай 5:14) хэмээн айлдсан. #Дэлхийггэрэлтүүлцгээе бол өөрсдийн болон Христийн гэрлийг тод гэрэлтүүлэх төгс арга зам юм. Та бүхэн жижиг үйлдлүүдээс эхэлж болно.
2020 оны 11-р сарын 21-ний 2:00 цагаас манай YouTube сувгаар дэлхийг хамарсан сүмийн удирдагч Рассэлл М.Нэлсоны амар амгалан, баяр баясгаланг олох зөвлөгөөг сонсоно уу.
Тэргүүн Зөвлөл Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн гишүүд, тэдний гэр бүлийнхэн, найз нөхдийг Христийн мэндэлсний баярт зориулсан онцгой цугларалтад урьж байна.
2021 оны өсвөр үеийнхний дууны дуучин сонгон шалгаруулна
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2020 оны 10-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 190 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
COVID-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сүмийн авч буй арга хэмжээ
2020 оны 11-р сарын 16-нд болох Дэлхий даяарх Нүүр тулсан ярилцлагад бидэнтэй нэгдэж, Залуу Эмэгтэйчүүдийн байгууллагын 150 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлээрэй.
Хамгийн сүүлийн үеийн зарлал ・(Шинэ)Азийн хойд бүсийн шинэ бүрэлдэхүүн ・(Шинэ)Хүүхэд, өсвөр үеийнхнийг хамгаал