Өсвөр үеийнхний дуу 2024

Болгоогтун, Бурханы Хүү, Есүс Христийн шавь билээ би. Тэд үүрдийн амьдралтай байж болохын тулд түүний үгийг түүний хүмүүсийн дунд тунхаглахаар түүгээр дуудагдсан бөлгөө би. - БҮЛЭГ 5:13

Дэлхий даяар Есүс Христийг дагахыг хичээдэг өсвөр үеийнхнийг урамшуулж, хүчирхэгжүүлж, нэгтгэхээр жил бүрийн уриа гардаг билээ. Уг уриа нь судрын хэсэгт үндэслэсэн уриалга, хэллэг байдаг. Өсвөр үеийнхэн болон тэдний удирдагчдад уг уриаг үйл ажиллагаа, сүмийн цуглаан, хувийн амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд нь туслах дуу, зураг зэрэг өөр бусад материалыг бүрдүүлдэг.

Хөгжим/нот хуудас татаж авах:

 1. Христийн шавь (mp3 / PDF)
 2. Эрдэнэ (mp3 / PDF)
 3. Таныг оллоо (mp3 / PDF)
 4. Үнэн (mp3 / PDF)
 5. Тэр намайг сонгосон (mp3 / PDF)
 6. Цор ганц найдвар ( No mp3 / PDF)
 7. Мөнхөд (mp3 / PDF)
 8. Хайрлагдсан (mp3 / PDF)
 9. Миний өмнөөс (mp3 / PDF)
 10. Бодгалын минь Аврагч (mp3 / PDF)
 11. Амийн ус (mp3 / PDF)
 12. Хайрлагдсан (Reimagined) (mp3 / PDF)