УЛААНБААТАР БАРУУН ГАДАС


Ариун ёслол                                                          12:00-13:10
Ням гараг                                                              13:20-14:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          14:10-15:00 
Утас:                976-11-633437
Факс:                976-11-633437


Ариун ёслол                                                          12:00-13:10
Ням гараг                                                              13:20-14:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          14:10-15:00 
Утас:                976-11-323518
Факс:                976-11-323518 


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00 
Утас:                976-11-635798
Факс:                976-11-635798

 


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00 
Утас:                976-11-50150732
Факс:                976-11-342550


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг           11:20-12:00

Ням гараг                                                              12:10-13:00 
Утас:                976-11-311894
Факс:                976-11-311894


Ариун ёслол                                                          12:00-13:10
Ням гараг                                                              13:20-14:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          14:10-15:00 
Утас:                976-11-50150732
Факс:                976-11-342550


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00
Утас:                976-01432-23536
Факс:                976-01432-23536


Ариун ёслол                                                          14:00-15:10
Ням гараг                                                              15:20-16:00

Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг           16:10-17:00 
Утас:                976-11-311894
Факс:                976-11-311894