УЛААНБААТАР ЗҮҮН ГАДАС


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00 
Утас:                976-11-357141
Факс:                976-11-357141


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00 
Утас:                976-0121-22610
Факс:                976-0121-22610


Ариун ёслол                                                          12:00-13:10
Ням гараг                                                              13:20-14:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          14:10-15:00 
Утас:                976-11-463023
Факс:                976-11-463023


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00 
Утас:                976-0123-22501
Факс:                976-0123-22501


Ариун ёслол                                                          14:00-15:10
Ням гараг                                                              15:20-16:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          16:10-17:00 
Утас:                976-11-357321
Факс:                976-11-357321


Ариун ёслол                                                          10:00-11:10
Ням гараг                                                              11:20-12:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          12:10-13:00 
Утас:                976-11-357056
Факс:                976-11-357056


Ариун ёслол                                                          12:00-13:10
Ням гараг                                                              13:20-14:00
Ахлагчдын чуулган/Халамжийн нийгэмлэг          14:10-15:00 
Утас:                976-11-323518
Факс:                976-11-323518