Орон нутаг

    .
    Монгол хэлээр үзэх холбоос https://bcove.video/2AbxgQX Англи хэлээр үзэх холбоос https://bcove.video/2NFCpnG YouTube-ээр үзэх холбоос https://www.youtube.com/watch?v=2FhD8-DWsPc
    ДОУЭ-ийн байгууллага нь  2014 оны гуравдугаар сарын 7 нд Булган аймагт байрлах ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сувиллын газарт гал тогооны тоног төхөөрөмж хандивлалаа.