ерөнхий чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 10-р сарын 1,2-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2022 оны 4-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 192 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 10-р сарын 2,3-ны өдрүүдэд болох жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм хүн бүрийг 2021 оны 4-р сарын 3,4-ний өдрүүдэд болох хагас жил тутмын 191 дэх Ерөнхий чуулгандаа урьж байна.
Гэтэлгэлд найдвар тавих талаарх гэрчлэл нь тоолж эсвэл хэмжиж болдог зүйл биш. Есүс Христ бол итгэл найдварын эх ундарга мөн.
Христэд хэрхэн ойр байж болохыг Тэрээр, Өөрийн үг болон үлгэр жишээгээрээ бидэнд харуулсан байдаг.
Аврагч маань биднийг өөрсдийнхөө хүслийг Түүнийхтэй нийцүүлэн, Өөрийг нь чин сэтгэлээсээ хайрладаг байгаасай хэмээн хүсдэг.
Тиймээс “Над уруу ир” гэсэн Аврагчийн урилгыг хүлээн авцгаая. Амьдралаа бат бөх хийгээд аюулгүй суурин дээр барьцгаая.
Бид наманчилж, Их Эзэнд хөрвөгдөх үед эрүүл болж, бидний гэм ариусгагдах болно.
Тэнгэрлэг Эцэг маань … биднийг ирэх зовлон бэрхшээлтэйгээ нүүр тулан, тэдгээрийг ялан дийлснээр илүү ихийг сурч, хөгжиж, улам хүчирхэг болдог гэдгийг маань мэддэг.
Есүс Христийн сайн мэдээний сэргээлтийн агуу захиасыг хуваалцахын тулд чадах бүхнээ хийхэд оролцогтун.
Бусдад итгэл ба хайраар тусалцгаая.