галын дэргэдэх ярилцлага

    .
    Монгол хэлээр үзэх холбоос https://bcove.video/2AbxgQX Англи хэлээр үзэх холбоос https://bcove.video/2NFCpnG YouTube-ээр үзэх холбоос https://www.youtube.com/watch?v=2FhD8-DWsPc
    Их Эзэн Есүс Христийн мэндэлсэн баярт зориулсан хөгжимт галын дэргэдэх ярилцлага буюу онцгой хөгжимт чуулган 2013 оны 12 сарын 28, 29-нд Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм дээр боллоо.
    АЗИЙН ХОЙД БҮСИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗӨВЛӨЛӨӨС МОНГОЛ УЛС ДАЯАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ОНЦГОЙ ЦУГЛАРАЛТ