Сүмийн үйлчлэлийн номлогч

Сүмийн үйлчлэлийн номлогч

Дараах мэдээлэл нь Сүмийн үйлчлэлийн номлогчоор дуудагдсан хүмүүст хамааралтай.

Сүмийн үйлчлэлийн номлогч (СҮН) ихэвчлэн гэрээсээ, долоо хоногт 8-40 цаг, 6 сараас 2 жилийн хугацаанд орон нутагтаа үйлчилдэг. Долоо хоногт 8-аас бага цаг үйлчилдэг урт хугацааны сайн дурын ажилтны (УХСДА) дуудлага бас бий.

Ерөнхийдөө бүрэн цагийн номлогчид долоо хоногт 40-өөс дээш цагаар, ихэвчлэн гэрээсээ хол үйлчилдэг.

* Зарим гишүүн гэрт нь асаргаа шаардлагатай хүүхдүүд байхгүй байх, гэрээсээ хол, долоо хоногт 32-оос дээш цагаар үйлчлэх боломжтой байх зэрэг ахмад номлогчдод тавигддаг шаардлагуудыг хангадаг. Харин зарим нь эдгээр шаардлагыг хангаж чаддаггүй. Ийм гишүүдийг гадасны ерөнхийлөгч ахмад үйлчлэлийн номлогчоор дуудаж болно.


Үндсэн ойлголт

Бэлтгэл
Тогтмол дасгал хийж, судрууд болон Ерөнхий чуулганы захиас, “Миний сайн мэдээг номло” зэрэг Сүмийн материалуудаас суралцаж, бие бялдар, сүнслэг байдлын хувьд өөрийгөө бэлтгэ.

Хэрэв та бичиг хэргийн ажилд үйлчлэхийг хүсэж байгаа бол Microsoft Office программ (ялангуяа Word, Excel, Outlook, Internet Explorer) дээр ажиллаж сурах, ур чадвараа сайжруулах шаардлагатай байж болох юм.


Хүлээлт

Ерөнхийдөө Сүмийн үйлчлэлийн номлогчид Их Эзэнд болон Сүмд үйлчилдэг. Гадасны ерөнхийлөгч Сүмийн үйлчлэлийн номлогчийг дуудах ба Сүмийн тодорхой бүсэд үйлчлүүлэхээр томилно.

Гэхдээ та дуудлагаа хүлээлгүйгээр өөрийн сонирхсон чиглэлд Сүмийн үйлчлэлийн номлогчоор үйлчилж болно. (Доор буй 'Өргөдөл гаргах журам'-ыг үзнэ үү).

Сүмийн үйлчлэлийн номлогчид гадасны ерөнхийлөгчийн удирдлаган доор үйлчилдэг. Сүмийн үйлчлэлийн номлогчдын дуудлагууд тодорхой дуудлагаар хязгаарлагддаг. Орон нутгийн удирдагчид гадсыг идэвхжүүлэн сэргээх ажилд туслах, тойргийн гишүүдийг хүчирхэгжүүлэх, тэдэнд тохинуулах гэх мэт дуудлагыг хариуцан гүйцэтгэдэг. Хэдийгээр үндсэн тойргоосоо өөр газарт дуудагдсан ч эдгээр дуудлагыг Сүмийн үйлчлэлийн номлогчийн дуудлагад тооцдоггүй.

Зохистой байж,
Сүмийн үйлчлэлийн номлогч хэмээн дуудагдахын тулд та ариун сүмийн эрхийн бичигтэй зохистой гишүүн байх ёстой. Үйлчлэхийн тулд та хишиг хүртсэн байх шаардлагагүй. Сүмийн үйлчлэлийн номлогчид үүрэг даалгаварт нь саад болохгүй л бол тойрог, гадас, ариун сүмийн дуудлагат ажлыг гүйцэтгэж болно.

Байршил
Сүмийн үйлчлэлийн номлогчид ихэвчлэн гэртээ амьдарч, тэндээсээ үйлчилдэг. Онцгой тохиолдолд гэрээсээ өөр газарт үйлчлэх бол СҮН-ын хөтөлбөр хариуцсан албанаас зөвшөөрөл авсан байх ёстой.

Урт хугацааны сайн дурын ажилтнууд
Зарим хуваарилалтыг урт хугацааны сайн дурын ажилтнуудаар (УХСДА) гүйцэтгүүлж болно. Урт хугацааны сайн дурын ажилтнууд Сүмийн үйлчлэлийн номлогчдоос дараах байдлаар ялгаатай. Үүнд:

  • Долоо хоногт 8-аас бага цагаар 6-24 сарын турш үйлчилнэ.
  • Тодорхой даалгавар гүйцэтгэхээс бусад тохиолдолд ариун сүмийн эрхийн бичигтэй байхыг шаардахгүй.
  • Заавал сүмийн гишүүн байх шаардлагагүй.
  • Бишопын тодорхойлолт шаардлагатай ба ихэвчлэн бишопын зүгээс үйлчлэхийг нь санал болгодог.
  • Нэрийн тэмдэг зүүдэггүй.
  • Гар тавих ёслолоор дамжуулан томилдоггүй.

Асаргаа шаардлагатай хүүхдүүд
Хамт амьдардаг, асаргаа шаардлагатай хүүхдүүдээ асарч халамжлах үүрэг хариуцлагад нь саад болохооргүй бол хүмүүс Сүмийн үйлчлэлийн номлогчоор үйлчилж болно.

Өдөр бүр
Сүмийн үйлчлэлийн номлогчид долоо хоногт доод тал нь 8 цаг үйлчилдэг. Долоо хоногт 8-аас бага цагт гүйцэтгэдэг үүрэг ажлыг ихэвчлэн урт хугацааны сайн дурын ажилд тооцдог. Тодорхой үүрэг даалгавраас шалтгаалан өдөр тутмын хуваарь нь өөрчлөгддөг. Өдөр тутмын хуваариа өөрчлөх бол хариуцсан удирдагчтайгаа ярилцана уу.

Ур чадвар
Ихэнх үүрэг даалгаварт тавигддаг цорын ганц шаардлага бол Бурханд болон Түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх хүсэл юм. Үүнээс гадна тодорхой ур чадвартай байхыг шаарддаг үүрэг даалгаврууд бас бий. Үүрэг даалгаврын жагсаалтыг анхааралтай уншаад, гүйцэтгэх чадвартай эсэхээ тодорхойл. Түүнчлэн үүрэгт ажил гүйцэтгэхээр хүсэлт гаргах үед хэлтсийн ажилтан танаас тухайн үүрэгт ажил танд тохирох эсэхийг асууж магадгүй.

Тавигдах шаардлага, үйлчлэх нас
Хамгийн багадаа эрэгтэйчүүд 18, эмэгтэйчүүд 19 настай байх ёстой. Гэхдээ ихэнх СҮН-д 40-өөс дээш насныхан байдаг. Бие бялдрын хувьд оногдсон үүрэг даалгаврыг биелүүлж чадах л бол насны дээд хязгаар гэж байхгүй. 26-аас доош настай хүмүүс ихэвчлэн Сүмийн залуу үйлчлэлийн номлогчоор (СЗҮН) дуудагддаг. Сүмийн залуу үйлчлэлийн номлогчдын хуудаснаас СЗҮН-ын үйлчлэлийн төрлийг үзнэ үү.

Ханьтайгаа хамт эсвэл ганцаараа
Сүмд үйлчлэх боломж нь хосуудад болон ганц бие эгч, ахад мөн ах, эгч, дүүст нээлттэй. Та гэрлэсэн байсан ч заавал эхнэр нөхөртэйгөө хамт үйлчлэх шаардлагагүй. Сүмийн үйлчлэлийн номлол бол эхнэр, нөхөр нь одоогоор ажил хөдөлмөр эрхэлдэг эсвэл өөр бусад шалтгаанаар үйлчлэх боломжгүй гэрлэсэн хүмүүсийн хувьд гайхалтай боломж юм.

Ажил эрхлэлт​
Сүмийн үйлчлэлийн номлогчоор үйлчлэхийн тулд та тэтгэвэрт гарах шаардлагагүй. Сүмийн үйлчлэлийн номлогчоор үйлчилдэг олон хүн давхар ажил эрхэлдэг.

Эрүүл мэнд​
Та бие бялдар, оюун ухаан, сэтгэл санааны хувьд эрүүл мэндийн тодорхой шаардлагуудыг хангасан, оногдсон үүрэг даалгавраа биелүүлж чадахуйц байх ёстой. Үүрэг даалгаврыг нь эрүүл мэндийн янз бүрийн асуудалтай хүмүүст тохируулан оноодог.

Нөхцөл байдал ба үйлчлэх хугацаа
Таны үйлчлэлийн үргэлжлэх хугацаа таны нөхцөл байдал, танай бүсийн шаардлагаас хамаарна. Сүмийн үйлчлэлийн номлогчдыг ерөнхийдөө 6-24 сар үйлчлүүлэхээр дууддаг.

Номлолын хугацаагаа сунгах​
Таны үйлчлэхээр оноогдсон хугацаа дуусах дөхөхөд та номлолынхоо хугацааг сунгах хүсэлт гаргаж болно. Дараах нөхцөлийг хангасан тохиолдолд та 24 сар хүртэл хугацаагаар үйлчлэлээ сунгаж болно.

Гадасны ерөнхийлөгч хугацаагаа сунгахыг зөвшөөрч, ариун сүмд орохуйц зохистой болохыг батална. Үйлчлэлээ үргэлжлүүлэх хүсэлтэй бөгөөд номлолын шаардлагыг үргэлжлүүлэн биелүүлэх боломжтой байна. Ажлаа үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх шаардлагатай бөгөөд менежер тань цааш үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхийг хүссэн байна.


Өргөдөл гаргах журам

Журмын хураангуй
Таныг манай вэбсайт дээр СҮН-оор үйлчлэх хүсэлт гаргамагц танай бишопт болон гадасны ерөнхийлөгчид мэдэгдэл очно. Үүрэг даалгаврыг тань баталгаажуулахын тулд тэд тантай ярилцаж болно. Тухайн үүрэг даалгавар танд тохирох эсэхийг тодорхойлж туслахын тулд хариуцсан хэлтсийн ажилтан тантай холбоо барьж магадгүй. Хэрэв өөрчлөх тодорхойлолт ирэхгүй бол гадасны ерөнхийлөгч танд албан ёсоор дуудлагыг өгнө. Бишоп таныг томилж, хариуцсан зохицуулагч танд удирдамж заавар өгнө.

Номлолоо эхлүүлэх огноо
Өөрөөр заагаагүй бол Сүмийн ихэнх үйлчлэлийн үүрэгт ажлыг тэр даруй эхлүүлж болно. Үйлчилж эхлэхийн өмнө таныг албан ёсоор дуудаж, томилсон байх ёстой.

Хэд хэдэн номлолд үйлчлэх​
Хэд хэдэн номлолын төгсгөлд Сүмийн эсвэл бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхийг хүсвэл, төдий хугацаагаар хүлээсний дараа дараачийн номлолдоо явах ёстой гэсэн заалт байдаггүй. Та өргөдлөө хүссэн үедээ гаргаж болно. Та бүр Сүмийн үйлчлэлийн номлогчоор үйлчилж байх хугацаандаа ч өргөдлөө гаргаж болно.

Олон үүрэгт ажил гүйцэтгэх​
Хэрэв та Сүмийн үйлчлэлийн хэд хэдэн үүрэгт ажлыг нэгэн зэрэг гүйцэтгэхийг хүсэж байгаа бол ажил тус бүрд тавигдах шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснөөр гүйцэтгэх боломжтой.

Санхүүгийн зардлууд​
Та амьжиргааны зардал, унаа, даатгалын төлбөр, эрүүл мэндийн болон шүдний эмчилгээний зардлуудаа өөрөө хариуцна. Та АНУ, Канадад амьдардаг бөгөөд номлолынхоо үеэр гэмтэж бэртсэн бол Сүмийн үйл ажиллагааны эмчилгээний тусламжийн хөтөлбөрөөс ослын төлбөр дээр нэмэлт нөхөн төлбөр авах эрх үүснэ.


Хувцаслалт болон гадаад үзэмж

Хувцаслалт
Хувцаслалт нь таны гүйцэтгэж байгаа үүрэг даалгаварт тохирсон байх ёстой ба удирдлага тань үүнийг шийднэ. Хувцас нь цэвэр, нямбай, даруухан, сайхан байх ёстой. Хувцаслалт, гадаад үзэмжтэй холбоотой тодорхой асуух зүйл байвал удирдлагаасаа асуугаарай. СҮН, УХСДА нар үйлчлэлийн бус цагаар ямар хувцас өмсөх ёстой талаар журам байхгүй. Үйлчлэлээс бусад цагт нэрийн тэмдэг зүүх шаардлагагүй. Гэхдээ бид сүмийн цуглаанд оролцохдоо нэрийн тэмдэг зүүсэн байхад урамшуулна.

Сахал болон хууз
Та үйлчилж буй хэлтсийнхээ хувийн ариун цэвэр, гадаад үзэмжийн жишгийг дагаж мөрдөнө. Тодорхой асуудлыг хэлтсийнхээ менежерээс асууна уу.


Ахмад номлогчийн вэбсайтын зорилго

Энэхүү вэбсайт нь номлолд явахаар төлөвлөж буй ахмад гишүүдэд зориулагдсан бөгөөд номлолд явахад бэлэн гэж бодож байгаа хүмүүст ямар төрлийн үйлчлэл байгааг олж мэдэхэд туслах зорилготой.

Энэхүү вэбсайт дараах асуултад хариулна.
Хаана үйлчлэх боломжтой
Номлолын төрөл
Номлолоо эхлэх хугацаа
Номлолын үргэлжлэх хугацаа
Ярих хэл
Сард төлөх зардал
Эмчилгээ, эрүүл мэндийн шаардлага

Энэ сайт нь номлогчийг нэр дэвшүүлэх үйл явцын нэг хэсэг юм. Энэ нь аливаа хэлтсийг төлөөлөхгүй гэдгийг анхаарна уу. Бид бидэнд болон бидний нөхцөл байдалд хамгийн сайн тохирсон үйлчлэлийн төрлийг олж, танилцуулах үйл явц дээр ажилласаар байна. Энд жагсааж толилуулсан хүсэл сонирхлыг дараа дараагийн үйл явцад авч үзэх болно.

Төвийн удирдлагууд номлолын үүргээ тодорхойлоход тань сүнслэгээр нөлөөлнө. Тиймээс танд өгөгдсөн үйлчлэлийн даалгавар таны хүсэлтэй тохирохгүй байж магадгүй. Санваарын удирдагч тань таныг номлогчоор үйлчлүүлэхийг дэмжсэн захидлаа Сүмийн удирдах газар луу илгээхээс өмнө та энэ сайт руу эргэн хандаж, сонирхсон үйлчлэлээ тухай бүр өөрчилж болно.

Үзэхийн тулд дараах үйлдлийг хийнэ үү.

Нэвтэрч орох
Энэ сайтын хэд хэдэн хэсэгт танаас ХҮГ бүртгэлийнхээ хэрэглэгчийн нэр, нууц үгээ ашиглан нэвтрэн орохыг шаардана. Эхний удаа нэвтэрч ороход танаас хэн болохоо баталгаажуулахыг хүссэнээр ахмад номлогчийн бүртгэл тань үүснэ. Эхэндээ нэвтэрч орох шаардлагагүй байдаг ч дараах зүйлийг хийхийн тулд нэвтрэх шаардлагатай. Үүнд:

Сонирхсон үйлчлэлийнхээ төрлийг хадгалах
Ямар төрлийн бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхийг хүсэж
буйгаа бишопдоо мэдэгдэх
Ямар төрлийн үйлчлэлд үйлчлэхийг хүсэж байгаагаа Сүмийн хэлтэст мэдэгдэх
Хэрэв танд бүртгэл байхгүй бол үйлчлэлийн төрлийг л харах
боломжтой бөгөөд өөрийн хүсэл сонирхлыг оруулж эсвэл
бишоптоо мэдэгдэж чадахгүй.

Шийдвэр гаргахад туслах хэрэгслүүд
Сүмийн удирдагчид болон хэлтсүүд таны одоогийн нөхцөл байдлыг сайтар тунгааж үздэг. Таны оруулсан одоогийн болон ирээдүйд үүсэж болох нөхцөл байдалд үндэслэн шийдвэр гаргахад туслах хэрэгслүүд нь бүрэн цагийн номлол, аль эсвэл Сүмийн үйлчлэлийн номлолын аль нь илүү сайн тохирохыг харуулна. Өөрийн эрүүл мэндийн байдал, санхүүгийн чадвар, эрх зүйн хувьд авч үзвэл зохих асуудал, гэр бүлийн болон хувийн статус гэх мэт мэдээллийг оруулснаар таны нөхцөл байдалд хамгийн сайн тохирсон номлолын төрлийг энэ сайт олж харуулах болно. Шийдвэр гаргахад туслах хэрэгслүүд аль нэгэн номлолын хэлбэрийг нөгөөхөөс илүү тохирохыг санал болгож болох ч гарч ирсэн үйлчлэлийн төрөлд баригдаж үйлчлэлээ хязгаарлах шаардлагагүй.

Үйлчлэлийн төрлийг хайх, шүүх
Өөрийн сонирхож буй бүрэн цагийн эсвэл Сүмийн үйлчлэлийн номлолын төрлийг олохын тулд нөхцөлт хайлтыг ашиглана уу. Та дараахаас нэг юм уу хэд хэдэн зүйл дээр үндэслэн хайж болно (өөрөөр хэлбэл шүүлтүүрээр).

Нэр
Үүрэг
Номлол
Улс
Газарзүйн бүс
Эмчилгээ хийлгэх шаардлага
Хэл
Үйлчлэх хугацаа
Зардал

Шүүлтүүрийн тохиргоог хялбарчлахын тулд хайлтын хуудсан дээрх 'Answer questions about your wishes' гэсэн товчийг дарж зааврыг дагана уу. Та дараа нь хайлтын хуудасны зүүн буланд байгаа шүүлтүүрийг өөрчилж болно.

Үйлчлэлийн төрлүүдийн жагсаалт
Энэ сайтын 'How to Serve' хэсэгт үйлчлэлийн төрлүүдийг жагсааж оруулсан байгаа. Жагсаалтад олон төрлийн үйлчлэл орсон ба зарим нь таны сонирхлыг татаж магадгүй. Эдгээрийг ижил төстэй үүрэг, хариуцлагаар нь эрэмбэлсэн бөгөөд та эндээс номлолын төрөл бүрийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Та мөн тодорхой үйлчлэлийн төрлийн жагсаалтыг хялбархан олох боломжтой.

Хайлтын шалгуурыг хадгалах
Хэрэв та ХҮГ бүртгэлээрээ нэвтэрсэн бол өөр өөр төрлийн үйлчлэлийн төрлийг хайх явцдаа хайлтын шалгуураа хадгалж болно. Хайлтын хуудаснаасаа гараад, эргэн ороход хадгалагдсан хайлтын шалгуурууд автоматаар гарч ирнэ.

Сонирхож буй бүрэн цагийн номлолын төрлөө хайх, хүсэлтээ илгээх
Бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх төрлөө хайж олох, эргэцүүлэн бодох эсвэл хүсэлтээ илгээхээр бэлдэх нь ердөө таны хүслийн илэрхийлэл гэдгийг анхаарна уу. Эцсийн томилгоог төв албаны удирдлага залбирч байгаад, Ариун Сүнсний удирдлаган доор хийдэг.

Хүссэн үйлчлэлийн төрлөө олох
Бүрэн цагийн номлогчийн үйлчлэлийн хуудсан дээрх хайлтаас та үйлчлэлийн төрлөө сонгоод, үүнийгээ хүсэж байгаа үйлчлэлээ болгоно. Та хайж байхдаа хайлтын хуудасны зүүн талд байгаа сонголтуудыг ашиглан хайлтаа шүүж эсвэл сайжруулж болно. Сонголтуудаа нарийвчилсны дараа, сонирхож буй үйлчлэлийнхээ төрлийг бодож үз. Сонирхож байгаа үйлчлэлийнхээ төрлийг бишоп руу илгээсэн хүсэлтдээ оруулж болно.

Номлолд үйлчлэх хүсэлтээ эцэслэн шийдвэрлэх
Та хүсэж байгаа үйлчлэлийн төрлүүдээ илгээхээр бэлдэхдээ, чухлаар нь эрэмбэлж болно. Мөн материалаа илгээхдээ тайлбар, асуудлаа нэмж оруулах боломжтой. Эдгээр нь бүгд таны хүссэнчлэн бишопт очих бөгөөд нэр дэвшүүлэх ажлыг бишоптой эхлүүлэхэд тань тусална.

Номлолд үйлчлэх хүсэлтээ илгээх
Таныг үйлчлэх хүсэлтээ илгээхэд, энэ сайтаас бишоп руу э-мэйл очно. Энэхүү э-мэйл таныг бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэхээр төлөвлөж мөн ямар төрлийн үйлчлэл хийхийг хүсэж байгааг тань бишопт мэдээлнэ. Хүсэлтээ илгээх нь ахмад номлогчийн нэр дэвшүүлэх үйл явцын нэг хэсэг биш бөгөөд бишоптойгоо ярилцах замыг эхлүүлдэг. Илгээсэн асуудлуудын аль нь ч эцэслэсэн шийдвэр биш юм. Эцсийн шийдвэрийг Ариун Сүнсний удирдлаган доор төв албаны удирдлагууд гаргадаг гэдгийг санаарай.

Мэдээлэл шинэчлэх
Та буцаж нэвтрээд, мэдээллээ хэдэн ч удаа хүссэнээрээ өөрчилж болно. Хүсэлтээ бишоп рүү илгээсэн байсан ч үүнийг шинэчлэх боломжтой. Гадасны ерөнхийлөгч эсвэл бүсийн албаныхан нэрийг тань Сүмийн удирдах газар луу илгээх хүртэл та хүссэн өөрчлөлтөө хийх боломжтой. Номлогчийн тодорхойлолт хүссэн номлолын тань талаарх хамгийн сүүлд ирүүлсэн мэдээллийг агуулна.

Searching and Submitting Church Service Missionary Types
Сүмийн үйлчлэлийн номлогчийн төрлүүдийг хайх, илгээх ХҮГ бүртгэлээрээ нэвтрэн, Сүмийн үйлчлэлийн номлогчийн төрлүүдийг хайх үед хайлтын үр дүн эхлээд зөвхөн таны гадсаар хязгаарлагддаг. Илүү өргөн хүрээнд хайхаасаа өмнө өөрийн гадсан дахь үйлчлэлийн төрлүүдийг үзээрэй. Хүсвэл та хайлтын хуудасны зүүн гар талд байрлах шүүлтүүрийг ашиглан хайлтын үр дүнг нарийсгаж, хадгалах боломжтой. Та шүүлтүүр ашиглан хайлтын шалгуураа өөрчилж, өөр өөр нөхцөл байдал, сонирхолд тохирсон Сүмийн ямар ямар үйлчлэлийн төрөл байгааг олж мэдэх боломжтой.

Үйлчлэлийн төрлийг хайх
Хайлтын үр дүнгээ нарийвчлахын тулд хайлтын мөр болон шүүлтүүрийг ашиглана уу. Сүмийн үйлчлэлийн сонирхож буй төрлөө олсныхоо дараа, илгээхэд бэлэн болох үедээ эргэж харах зорилгоор хадгалж болно. Үйлчлэлийн төрлийг хадгалах гэх мэт хайлтын хуудасны бүх давуу талыг бүрэн ашиглахын тулд та ХҮГ бүртгэлээрээ нэвтэрсэн байх ёстой.

Өргөдлийн маягтаа илгээх
Хүссэн үйлчлэлийн төрлөө оруулахын тулд та ХҮГ бүртгэлээрээ нэвтрэн орсон байх ёстой. Сүмийн үйлчлэлийн төрлийг илгээмэгц танаас өргөдлөө бөглөхийг хүснэ. Бүрэн бөглөсөн өргөдлийн маягтыг таны сонирхсон үйлчлэлийг хариуцдаг хэлтэст илгээх ба тэд үзэж танилцана. Өргөдлийг илгээж, хүлээн авсан хэлтэс хянаж дууссаны дараа гадасны ерөнхийлөгч номлолын дуудлагын тань талаар танд мэдэгдэнэ.


Ахмад номлогчдыг дэмжих төвтэй холбоо барих

Хэрэв та ахмад номлогчийн үйлчлэл эсвэл өөр тодорхой төрлийн үйлчлэлийн талаар мэдэхийг хүсвэл Ахмад номлогчдыг дэмжих багтай холбоо барина уу.