ИХ ЭЗЭНЭЭР ДАМЖУУЛАН ХҮЧ ЧАДАЛ ОЛЖ АВАХ СЭТГЭЛИЙН ТЭНХЭЭТЭЙ БАЙХ