Аврагч мэндэллээ—Христийн мэндэлсний баярын видео бичлэг

Аврагч мэндэллээ.

“Учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж, бидэнд Хүү өгөгдөнө . . Түүний нэрийг Гайхамшигт Зөвлөгч, Хүчит Бурхан, Мөнхийн Эцэг, Энхийн Жонон гэж дуудна” (Исаиа 9:6). 

Бид Христийн мэндэлсний баярын үеэр, биднийг гэм нүгэл, уй гашуугаас аврах Бурханы Хүү, Аврагчийнхаа төрөлтийг тэмдэглэдэг. Түүнийг дурсан сана. Түүнийг хайрла. Түүнийг дага!