Энэ Сүмийн гишүүн бүр Есүс Христийг дагасан анхдагчид юм

Жил бүр 7 сарын 24-ний өдөр Юта дахь болон дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтнүүд Анхдагчдын өдрийг тэмдэглэдэг бөгөөд энэ нь АНУ-ын тухайн муж улсын итгэлийн анхдагчдынх нь эхний бүлэг хүмүүс бараг 175 жилийн өмнө Солт Лэйк Валлэйд ирснийг дурсан санадаг албан ёсны баярын өдөр юм.

 

Сүмийн Хэвлэл мэдээллийн алба ба бусад хэвлэлийн суваг саяхан Итгэлийн хэд хэдэн удирдагчидтай Юта, Солт Лэйк Сити хот дахь Чуулганы төвийн дээвэр дээр байдаг Энэ бол тэр газар нэртэй өвийн хүрээлэнд /This Is The Place Heritage Park/ Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн баярын өдрийг угтан хамтдаа тэмдэглэлээ.