Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон дэлхий даяар хамтдаа мацаг барихад уриаллаа.

Бошиглогч маань уриалга гаргалаа. Бичлэгийг үзээд, дэлхий даяар хамтдаа залбирч, мацаг барихад нэгдэнэ үү.

3 сарын 29-ний энэ ням гарагт нэгдэх боломжгүй хүмүүс дараагийн нэг, хоёр хоногтоо мацаг барьж болно.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны захиас

COVID-19 тархсаар байгаад санаа зовниж, Сүмийн шүтлэг бишрэлийн цуглааныг дэлхий даяар зогсоогоод байгаа энэ үед Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсоны илгээсэн энэхүү найдварын захиасыг үзээрэй.

'Би та нарт хайртай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Та нар Түүнийг үргэлжлүүлэн сонсохдоо тайвшрал, амар амгаланг хүлээн авах болно гэдгийг би амлаж байна.'