COVID-19 дэлхий даяарх гэгээнтнүүдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна вэ? 

'' helvetica='' style='margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family:'>Ариун сүмийн ажлын жинхэнэ хүч: Ахлагч Дэйл Г.Рэнланд(2020/8/17)

meeting image
missionary image
image updates

Сүм нөхцөл байдлыг үргэлжлүүлэн сайтар ажиглаж байна

Энэхүү нийтлэл шинэ мэдээ мэдээллээр тогтмол шинэчлэгдэж байна. Хамгийн сүүлд оруулсан мэдээллийн тэмдэглэсэн цагийг харна уу.

temple
GC-image
church-image
mtc
meeting house

Институт, семинарыг дахин зохион байгуулах нь