Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе

Доорх өдрүүд дээр тус бүр дээр нь дарж үзнэ үү.

Доорх өдрүүд дээр тус бүр дээр нь дарж үзнэ үү.

Эхний өдөр: Есүс бусдын ачаанаас өргөлцсөн шиг та ч бас өргөлцөж чадна.

2 дахь өдөр: Есүс эцэг эхээ хүндэлдэг байсан шиг та ч бас эцэг эхээ хүндэлж чадна

3 дахь өдөр: Есүс бусдад хараа оруулж тусалсантай адил та ч мөн ийнхүү тусалж чадна

4 дэх өдөр: Есүс Эцэгээ шүтэн биширдэг байсантай адил та ч бас шүтэн биширч чадна

5 дахь өдөр: Есүс өвчтэй нэгнийг эдгээсэн шиг та ч мөн хэн нэгнийг эдгээж чадна

6 дахь өдөр: Есүс судраас уншдаг байсан шиг та ч мөн судраас уншиж чадна

7 дахь өдөр: Есүс өлсгөлөн хүмүүсийг хооллосонтой адил та ч бас хүмүүсийг хооллож чадна

8 дахь өдөр: Есүс хэрхэн залбирахыг бидэнд заасанчлан та ч бас залбирч чадна

9 дэх өдөр: Есүс ганцаардсан хүмүүс дээр очдог байсантай адил та ч бас очих уу?

10 дахь өдөр: Есүс хүмүүсийг алхаж явдаг болоход нь тусалсантай адил та ч бас тусалж чадна

11 дэх өдөр: Есүс хүүхдүүдэд үйлчилсэн шиг та ч мөн үйлчилж чадна

12 дахь өдөр: Есүс бусдад заадаг байсантай адил та ч мөн зааж чадна

13 дахь өдөр: Есүс даруу байдлыг харуулсан шиг та ч мөн даруу байж чадна

14 дэх өдөр: Есүс бидэнд хувцасгүй нэгнийг хэрхэн хувцаслахыг заасантай адил та ч бас тэднийг хувцаслаж чадна

15 дахь өдөр: Есүс дуугаар дамжуулан шүтэн биширдэг байсан шиг та ч бас тэгж чадна

16 дахь өдөр: Есүс энэрэнгүй ханддаг байсан шиг та ч бас энэрэнгүй байж чадна

17 дахь өдөр: Есүс ээждээ анхаарал халамж тавьдаг байсан шиг та ч бас чадна.

18 дахь өдөр: Есүс Хүндэтгэлийн өдрийг сахидаг байсантай адил та ч бас сахиж чадна

19 дэх өдөр: Есүс шуургыг намдаасан шиг та ч бас намдааж чадна

20 дахь өдөр: Есүс бусдын чадавхыг олж хардаг байсантай адил та ч бас олж харж чадна

21 дэх өдөр: Есүс бусдыг уучилсантай адил та ч бас уучилж чадна

22 дахь өдөр: Есүс талархлаа илэрхийлдэг байсан шиг та ч бас талархлаа илэрхийлж чадна

23 дахь өдөр: Есүс амар тайванг тогтоогч байсан шиг та ч бас тийм байж чадна

24 дэх өдөр: Есүс хайртай хүмүүстээ анхаарал халамж тавьдаг байсан шиг та ч бас чадна

25 дахь өдөр: Есүсийн шавь нар Түүнийг дагасантай адил та ч бас дагаж чадна