LDS бизнес форумыг зохион байгуулав

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн харъяа сургууль болох Бригам Янгийн Их сургуулийн Менежментийн нийгэмлэг (BYU Management Society)-ийн Монгол дахь салбараас анх удаагаа бизнес эрхлэхийг хүсч буй гишүүд болон одоо эрхэлж буй бизнесээ илүү сайжруулахыг зорьж буй гишүүдэд зориулан анх удаагаа LDS Business Forum-гийг 2013 оны 3 сард зохион байгууллаа. Үүгээр нийгэмлэгээ танилцуулж, маркетинг, борлуулалт, шинээр бизнес эрхлэхэд туслах аргуудыг зааж өгсөн юм. Нийт 200 орчим гишүүд идэвхтэй оролцлоо. 

 [gallery:12026295367063602736-mon-mn]