#Түүнийгсонс гэж юу вэ?

Эрт, эдүгээ цагт Тэнгэрлэг Эцэг Өөрийн Хүү Есүс Христийг танилцуулж, удирдамж хайж байсан хүмүүсийг Түүнийг сонсоход урьжээ (Матай 17:5). Энэхүү урилгыг дагахыг хүссэн нэгэн хөвгүүний хүсэл нь 1820 онд дэлхий дээр Христийн Сүм сэргээгдэхэд хүргэсэн (Иосеф Смитийн Түүх 1:17-г үзнэ үү). Хоёр зуун жилийн дараа Түүнийг сонсох урилга бидний хүн нэг бүрд өгөгдөж байна.

 

Бид зүрх сэтгэлээрээ сонсох цаг гаргах үед тэнгэр нээгдэн, Тэр ярьдаг. Аврагч 'Ертөнцийн гэрэл бол Би', 'Намайг дагадаг хүн харанхуй дотор явахгүй' (Иохан 8:12) хэмээн заасан.

 

Бурхан өнөөдөр ч бидэнтэй ярьдаг бөгөөд Түүнийг сонс гэх баяртай дуудлага нь хэвээр байгаа. Та Есүс Христийг сонсох үедээ таныг гэсэн Түүний хайрыг мэдрэх болно. Та #Түүнийгсонсоод, сонссон зүйлийнхээ дагуу үйлдэх үедээ баяр баяслыг болон Түүнийг эрэлхийлдэг хэн бүгдэд өгөгддөг Аврагчийн үгийн биелэлтийг мэдрэх болно.


'Хэрэв Ариун ойн цоорхойд болсон Иосеф Смитийн гайхамшигтай туршлага бидэнд ямар нэгэн зүйл заадаг л бол тэр нь тэнгэр нээгдэж, Бурхан хүүхдүүддээ хандан ярьдаг явдал юм.'

-Ерөнхийлөгч Рассэл М.Нэлсон

Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү.

[NEW!] Ахлагч Роналд А.Расбанд (2021/12/8)


#HearHim видео галлерей

Ахлагч Дийтр Ф.Угдорф

 

Ахлагч Гари И.Стивэнсон

Ахлагч Гэррит В. Гонг

Ахлагч М.Рассэлл Баллард

Ахлагч Жэффри Р.Холланд

Жой Д.Жонс эгч

Ахлагч Үлиссэс Соарэс

 #Түүнийгсонс цуврал видео бичлэгүүд. Бид Ахлагч Үлиссэс Соарэсийн Түүнийгсонс видео бичлэгийг нийтлэлээ (2021/6/25-нд шинэчилсэн).

Ахлагч Квинтин Л.Күкийн

#Түүнийгсонс цуврал видео бичлэгүүд. Бид Ахлагч Квинтин Л.Күкийн Түүнийгсонс видео бичлэгийг нийтлэлээ (2021/6/25-нд шинэчилсэн).

Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Айринг


 

Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон (2021/9/17)