Гилберт Аризонагийн ариун сүм шинээр ашиглалтанд орлоо

Гилберт Аризонагийн ариун сүм шинээр ашиглалтанд орлоо

2008 оны 5 сарын 28-нд Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон АНУ-ын Гилберт Аризонагийн ариун сүмийг анх барих тухай зарласан бөгөөд 2010 оны 11 сарын 13-нд газрыг хөндөж барилгын ажлыг эхлүүлсэн тус сүм 2014 оны 3-р сарын 2-нд онцгойлон адислагдахад бэлэн болсон байна.  Ингэснээр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн сүмийн 142 дахь ариун сүм болж байгаа юм. Мөн сүүлийн 17 жилийн хугацаанд барьсан хамгийн том ариун сүм юм.