2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулган

GC image

Би та нарыг дэлхийн зүйлсээс илүү Бурханы зүйлсэд анхаарлаа хандуулахаар адисалж байна. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээг олж харж, хайртай хүмүүсээ хүчирхэгжүүлэхээр та нарыг адисалж байна. Есүс Христ энэ ертөнцийг ялсан тул та нар ч бас ялж чадна.

2023 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган, Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Ерөнхий чуулган гэж юу вэ?

Ерөнхий чуулган бол дэлхий даяар 48 сая гаруй хүн үздэг онлайн хуралдаан юм. Энэхүү чуулганаар Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчид Есүс Христийн сургаалыг зааж, дэлхийн бүх хүнд зориулсан захиасыг хуваалцдаг. Та энэхүү чуулганыг үзсэнээр энэ амьдралын зорилго, аз жаргалтай гэр бүлийн нууц гэх мэт бусад олон сэдвийн талаар сурч авах боломжтой.

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2023 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганд урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн зөвлөл, Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно.

Тэргүүн зөвлөлөөс ирсэн зааварчилгааг дагахтай холбогдуулан, бид таныг доор дурдсан хуваарын дагуу ерөнхий чуулганд оролцохыг урамшуулж байна.

Азийн Хойд бүс энэ жилээс эхлэн Ерөнхий Чуулганыг олон улс даяарх гишүүдтэй хамт тухайн бямба, ням гарагт үзэхээр шийдээд байна.

  • Бямба гаргийн хуралдаан
    • Хэзээ: 10-р сарын 1 (Ням гараг)
    • Хаана: Орон нутгийн удирдагчид зааварчилгаа өгнө
  • Ням гаргийн хуралдаан
    • Хэзээ:  Гишүүд өөрсдөө шийднэ үү
    • Хаана: Гишүүд өөрсдөө шийднэ үү
GC family

Татаж авах холбоос
(General Conference Notebook Download link)

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан Ерөнхий чуулганы тэмдэглэлийн дэвтэр
 

Ерөнхий чуулганы видеоны холбоосууд
(General Conference Video links)

Номын сан (Gospel Library)

Youtube

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга) / Sat. Morning (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга) / Sat. Afternoon (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2023оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн оройн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга) / Sat. Evening (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы бямба гаргийн оройн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы ням гаргийн өглөөний хуралдаан 
(Монгол аудио+Монгол хадмал) 

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан 
(Монгол аудио+Монгол хадмал) / Sun. Afternoon (Mongolian voice-over + Mongolian sub)

2023 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганы ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал) Sunday Afternoon