2023 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган

GC image

Би та нарыг дэлхийн зүйлсээс илүү Бурханы зүйлсэд анхаарлаа хандуулахаар адисалж байна. Эргэн тойрныхоо хүмүүсийн хэрэгцээг олж харж, хайртай хүмүүсээ хүчирхэгжүүлэхээр та нарыг адисалж байна. Есүс Христ энэ ертөнцийг ялсан тул та нар ч бас ялж чадна.

2022 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган, Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Ерөнхий чуулган гэж юу вэ?

Ерөнхий чуулган бол дэлхий даяар 48 сая гаруй хүн үздэг онлайн хуралдаан юм. Энэхүү чуулганаар Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчид Есүс Христийн сургаалыг зааж, дэлхийн бүх хүнд зориулсан захиасыг хуваалцдаг. Та энэхүү чуулганыг үзсэнээр энэ амьдралын зорилго, аз жаргалтай гэр бүлийн нууц гэх мэт бусад олон сэдвийн талаар сурч авах боломжтой.

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2023 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулган урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн зөвлөл, Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно.

Тэргүүн зөвлөлөөс 2023 оны 2-р сарын 15-нд илгээсэн захидалд 2023 оны 4-р сарын 9-ний Христийн амилсны баярын Ням гарагт бид Есүс Христийн цагаатгал ба амилалтыг дурсан тэмдэглэхдээ ариун ёслолын цуглаанд Христ дээр төвлөрсөн захиас ба ариун дуу хөгжим бүхий хөтөлбөртэй байхыг зааварласан. Тэргүүн зөвлөлөөс ирсэн зааварчилгааг дагахтай холбогдуулан, бид таныг доор дурдсан хуваарын дагуу ерөнхий чуулганд оролцохыг урамшуулж байна.

  • Бямба гаргийн хуралдаан
    • Хэзээ: 4-р сарын 2 (Ням гараг)
    • Хаана: Орон нутгийн удирдагчид зааварчилгаа өгнө
  • Ням гаргийн хуралдаан
    • Хэзээ, хаана: Орон нутгийн удирдагчид зааварчилгаа өгнө
GC family

Татаж авах холбоос

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан Ерөнхий чуулганы тэмдэглэлийн дэвтэр
 

Ерөнхий чуулганы видеоны холбоосууд

Номын сан

Youtube

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

2023 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн оройн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Бямба гаргийн оройн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал) 

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)