Галын дэргэдэх

Галын дэргэдэх

Галын Дэргэдэх

Онцгой цугларалт

Цугларалт залуу эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, тэдний эцэг эх, хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд илүү хандсан ба бүх гишүүдийг өргөнөөр оролцоно уу хэмээн урьж байна.

Цугларалтанд Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Нийл Ф.Марриот, Хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Чэрил А.Эсплин, Далын гишүүн Ахлагч Чи Сэм Вонг нар хүрэлцэн ирж үг хэлэх болно.

Нийл Ф.Марриот,  Чэрил А.Эсплин,  Чи Сэм Вонг 

Баянзүрх байранд 2015 оны 11-р сарын 13-ны (баасан гараг) 18:00 цагтаас та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.