Ахлагч Гэррит В.Гонгтой хийсэн нүүр тулсан ярилцлага нэвтрүүлэг

Ахлагч Гэррит В.Гонг хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, тэдний удирдагчтай нүүр тулсан ярилцлага хийв.