2021/03/14

Ахлагч Роналд А.Расбандын оролцох залуу насанд хүрэгчдэд зориулсан бүсийн онцгой цугларалт

Elder and Sister Rasband

Огноо: 3-р сарын 14 (ням гараг)

Монголын цагаар: 12:00 цагт

Шууд нэвтрүүлгийн холбоос

Онлайн шууд нэвтрүүлэг: Монгол хэл дээр үзэхийн тулд энд дарна уу

Online Live Broadcast: Click here to watch in English

*Уг нэвтрүүлэг нь шууд нэвтрүүлгээс хойш 30 хоногийн турш Сүмийн YouTube сувагт байршина.

*The video is available for 30 days after the devotional.

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн Арван хоёр Төлөөлөгчөөс ахлагч Роналд А.Расбанд, Расбанд эгчийн хамт Азийн Хойд бүсийн онцгой цугларалт дээр залуучуудад хандан үг хэлнэ.

Оролцох хүмүүс: Гэрлэсэн ба ганц бие бүх залуучууд (18-30 настай)