2021 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган

GC image

“Түүнийг Сонс” гэсэн хоёр үгэнд Бурхан энэ амьдралд амжилт, аз жаргал, баяр баясгаланг олж авах загварыг өгчээ.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон
Hearken

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2021 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганд урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно.
Ерөнхий чуулганы бичлэгүүдийг монгол хэл дээр 10-р сарын 10-нд байрлуулах болно. 

churchofjesuschrist.org/broadcast (шууд нэвтрүүлэг) 

churchofjesuschrist.org/general-conference (архив) 

YouTube  (шууд нэвтрүүлэг ба архив)

Conference Notebook (ЕРӨНХИЙ ЧУУЛГАНД ЗОРИУЛСАН ТЭМДЭГЛЭ-ЛИЙН  ДЭВТЭР)

Conference Notebook for primary ( Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл)

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (хадмал орчуулгатай)
Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан
Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан
Санваарын нэгдсэн хуралдаан
Ням гаргийн өглөөний хуралдаан
Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан