2021 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган

GC image

“Түүнийг Сонс” гэсэн хоёр үгэнд Бурхан энэ амьдралд амжилт, аз жаргал, баяр баясгаланг олж авах загварыг өгчээ.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Ерөнхий чуулган гэж юу вэ?

Ерөнхий чуулган бол дэлхий даяар 48 сая гаруй хүн үздэг онлайн хуралдаан юм. Энэхүү чуулганаар Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчид Есүс Христийн сургаалыг зааж, дэлхийн бүх хүнд зориулсан захиасыг хуваалцдаг. Та энэхүү чуулганыг үзсэнээр энэ амьдралын зорилго, аз жаргалтай гэр бүлийн нууц гэх мэт бусад олон сэдвийн талаар сурч авах боломжтой.

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2021 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулганд урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн Зөвлөл, Арван хоёр Төлөөлөгчийн Чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно.
Ерөнхий чуулганы бичлэгүүдийг монгол хэл дээр 10-р сарын 10-нд байрлуулах болно. 

Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл

Conference Notebook (Ерөнхий чуулганд зориулсан тэмдэглэлийн дэвтэр)

Conference Notebook for primary (Хүүхдүүдэд зориулсан Ерөнхий чуулганы тэмдэглэл)

Чуулганы видео бичлэгийн линкүүд

churchofjesuschrist.org/broadcast (шууд нэвтрүүлэг) 

churchofjesuschrist.org/general-conference (архив) 

YouTube
 (шууд нэвтрүүлэг ба архив) 
(Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)
(Англи аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)
Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Англи аудио+Монгол хадмал орчуулга

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Англи аудио+Монгол хадмал орчуулга)
Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Англи аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Монгол хэлээр

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан
Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан
Бямба гаргийн оройн  хуралдаан
Ням гаргийн өглөөний хуралдаан
Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан