2022 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган

GC image

Одоо л бид суралцаж чадна. Одоо л бид наманчилж чадна. Одоо л бид бусдыг адисалж, “сульдсан гарыг тэнхрүүлж” чадна.

Ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон

Ерөнхий чуулган гэж юу вэ?

Ерөнхий чуулган бол дэлхий даяар 48 сая гаруй хүн үздэг онлайн хуралдаан юм. Энэхүү чуулганаар Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн удирдагчид Есүс Христийн сургаалыг зааж, дэлхийн бүх хүнд зориулсан захиасыг хуваалцдаг. Та энэхүү чуулганыг үзсэнээр энэ амьдралын зорилго, аз жаргалтай гэр бүлийн нууц гэх мэт бусад олон сэдвийн талаар сурч авах боломжтой.

Ерөнхий чуулганыг үзнэ үү 

Бид та бүхнийг 2022 оны 10-р сарын Ерөнхий чуулган урьж байна. Чуулганаас өмнө асуултуудаа бэлдэх нь танд хувийн ичлэлт хүлээн авахад туслах болно. Энэ чуулганаар та сүнслэг захиас, удирдамжийг Тэргүүн зөвлөл, Арван хоёр төлөөлөгчийн чуулга болон Сүмийн бусад ерөнхий эрх мэдэлтнээс сонсох болно.

 

GC family

Татаж авах холбоос

Өсвөр үеийнхэнд зориулсан Ерөнхий чуулганы тэмдэглэлийн дэвтэр
 

Ерөнхий чуулганы видеоны холбоосууд

Ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг
Ерөнхий чуулганы архив

YouTube
(Coming soon)

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

2022 оны 4-р сарын Ерөнхий чуулганы бямба гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Эмэгтэйчүүдийн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Эмэгтэйчүүдийн хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал) 

Ням гаргийн өглөөний хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал)

Ням гаргийн үдээс хойших хуралдаан (Монгол аудио+Монгол хадмал орчуулга)