Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд зориулсан Ахлагч М.Рассэл Баллардын оролцсон онцгой нэвтрүүлэг

    Ахлагч М.Рассэлл Баллард хүүхэд, өсвөр үеийнхэн, тэдний удирдагчид зориулж нэвтрүүлэг хийв.