Сэтгэл сэргээх видео бичлэгүүд


Сургаалийн талаарх мэдээлэл нь гишүүдийг онлайн сайтыг ашиглан сургаалийг судлахад тусална. Энд та бүхэнд хэрэг болох мэдээллүүд байрлууллаа (Монгол хэлээр):

Судрууд

Ерөнхий чуулган

Лиахона сэтгүл

Лавлагаа

Залуучуудын сургалтын хуваарь


Энэ сайт нь сүмийн бэлтгэсэн төрөл бүрийн медиа материалуудыг агуулсан. (Англи хэлээр)

Сэтгэл сэргээх видео бичлэгүүд

Мормон мессеж

Медиа сан (видео, аудио, зураг)


Эдгээр хэрэгслүүд нь таныг өвөг дээдсийнхээ мэдээллийг олоход туслана. (Англи хэлээр)

Дэлхийн даяар ургийн бичиг хайх

ХҮГ-ийн тусламж