2022-06-01

Хайрла, Хуваалц, Урь видео

image

Ахлагч Вадагийн хөрвөлтийн түүх

Энэ бол Азийн хойд бүсийн Ерөнхийлөгч Ахлагч Такаши Вадагийн хүүхэд нас болон Есүс Христийн сургаалийн талаарх түүний туршлагуудын тухай видео юм.

Вада ахын хөрвөлт нь номлогч, салбарын гишүүд, эцэг эх болон өөрийнх нь залуу хувилбарт хэрхэн харагдаж, ойлгогдож байна вэ. Эдгээрээр дамжуулан энэ цагт бидний дотор орших Христийн сургаалиудын үндсэн чанарыг таньж болох нь.

Үүнийг гэр бүл, найз нөхөд, сүм болон номлолын ажилд хамаатай бүхий л тохиолдолд хуваалцаж байна уу.

Сүмд ирсэн хөвгүүний тухай түүх.

1980 оны Христийн мэндэлсэн баяраар анх удаагаа Сүмд орж ирсэн хөвгүүнд Нагано салбарын гишүүд ямар сэтгэгдэл төрүүлж вэ? Сонирхогч мөн гишүүдтэй хийсэн ярилцлага дээр тулгуурлаж хэрхэн 'хайрлаж, хуваалцаж мөн урих' вэ гэдэг талаар суралцах болно.