6 дахь өдөр: Есүс судраас уншдаг байсан шиг та ч мөн судраас уншиж чадна

6 дахь өдөр: Есүс судраас уншдаг байсан шиг та ч мөн судраас уншиж чадна

Танилцуулах хэсэг

Есүс Христ Өөрийн биеэр гүйцэлдүүлж буй судрынхаа үгсэд гүн орж, хөвгүүн байхаасаа судрыг төгс эзэмшиж эхэлсэн. Бид ч гэсэн Бурханы үгсийг эрэлхийлэх тусам сүнслэг өдөөлт, хамгаалалт, хүч чадал олж авах боломжтой.

Компанит ажилд оролцох энгийн гурван арга зам

  • Судраас суралцахын тулд цагны сэрүүлгээ 15 минутын өмнө тавь.
  • Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл дээр дуртай судраа тавь.
  • Сэтгэл санааны дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хүнд мессежээр судрын шүлэг илгээ.

Оролцож болох өөр арга замууд

  • Цаг зав гарган дуртай судрын шүлгээ чээжил.
  • Сайн мэдээнээс суралцах арга барилаа илүү амар хялбар болгохын тулд энэ судрын хэрэглээний программыг татаж ав (Apple, Android болон Windows Phones-т зориулсан МН руу орох lSMART LINKS)
  • Энэ долоо хоногийн туршид замд явж байхдаа судраас сонс.
  • Өөрийгөө төлөөлөх гурван судар олж, ойр дотныхоо хэн нэг хүнтэй хуваалц.
  • Судрын хэрэглээний программыг ухаалаг утасныхаа нүүрэн дээр тавь.

Судар

ЛУК 4:16-18                                                   

16. Есүс Өөрийн өссөн хот Назартаа ирж, заншсан ёсоороо Амралтын өдөр синагогт орж, Судраас уншихаар босов.
17. Түүнд эш үзүүлэгч Исаиагийн номыг өргөн барив. Есүс номыг нээн, доор бичигдсэн хэсгийг олоод,
18. -Эзэний Сүнс Над дээр байна. Учир нь сайн мэдээг ядууст дэлгэрүүл гэж Тэр Намайг тосолсон юм.Товч хэсэг

БИ СУДРААС УНШИНА

БИ СУДРААС УНШИНА