4 дэх өдөр: Есүс Эцэгээ шүтэн биширдэг байсантай адил та ч бас шүтэн биширч чадна

4 дэх өдөр: Есүс Эцэгээ шүтэн биширдэг байсантай адил та ч бас шүтэн биширч чадна

Танилцуулах хэсэг

Хэдийгээр Есүсийг их багш, гайхамшгийг бүтээгч хэмээн магтан дууддаг байсан ч Түүний хийсэн бүх зүйл Тэнгэр дэх Эцэгээ алдаршуулахын төлөө байсан. Бид ч гэсэн Есүстэй адил Бурханыг шүтэн биширч, өдөр тутмын амьдралынхаа асуудалд хүч чадал, удирдамж хүлээн авч чадна.

Компанит ажилд оролцох энгийн гурван арга зам

  • Та өөрийн харьяалдаг сүмийн үйл ажиллагаанд оролц мөн манай сүмийн үйл ажиллагаанд хэзээ ч оролцож болно. https://www.mormon.org/worship
  • 12-р сарын туршид өдөр бүр Тэнгэрлэг Эцэгт өвдөг сөгдөн залбирах зорилго тавь.
  • Есүс Эцэгээ шүтэн биширч байгаа түүхийг уншиж, хуваалц. (https://www.lds.org/scriptures/nt/john/11.41-42?lang=eng#40)

Оролцож болох өөр арга замууд

  • Сүмийн байрыг цэвэрлэж, засаж янзлахад тусал.
  • Бурханыг шүтэн бишрэхийн утга учрын талаар хэн нэгэнтэй ярилц. Энэ тал дээр ажиллаж, сайжрах зорилго тавь.
  • Ариун сүмтэй эсвэл шашин шүтлэгтэй холбоотой өөр нэгэн газар оч.

Судар

ИОХАН 17:1-2

1. Ингэж хэлээд, Есүс тэнгэр өөд мэлмий өргөн
-Аав аа, цаг нь ирлээ. Таныг Хүү чинь алдаршуулахын тулд Хүүгээ алдаршуулаач.
2. Таны Надад өгсөн бүх хүнд Хүү чинь мөнх амийг өгөхийн тулд бүх махан биеийг захирах эрхийг Та Надад өгсөн билээ.Товч хэсэг

БИ БУРХАНЫГ ШҮТЭН БИШИРНЭ

БИ БУРХАНЫГ ШҮТЭН БИШИРНЭ