20 дахь өдөр: Есүс бусдын чадавхыг олж хардаг байсантай адил та ч бас олж харж чадна

20 дахь өдөр: Есүс бусдын чадавхыг олж хардаг байсантай адил та ч бас олж харж чадна

Танилцуулах хэсэг

Дэлхийнхэн тэднийг загасчид гэж харж байсан бол Есүс Христ төлөөлөгчид гэж харж байсан. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг Есүс Христтэй адил харах гэж хичээвэл тэдэнд чадавхаа хөгжүүлэхэд нь туслах боломжтой.  

Компанит ажилд оролцох энгийн гурван арга зам

Оролцож болох өөр арга замууд

  • Орон нутгийн сургуульд сургалтын тэтгэлэг хандивла.
  • Хэн нэгнийг урамшуул. Таньдаг хэн нэгнээ дэмжихийн тулд үйл ажиллагаанд нь (спорт, урлаг соёлын г.м) оролц.
  • Хүүхдэд зорилгоо хэрхэн тавихыг заа.
  • Орон нутгийнхаа насанд хүрэгчдэд боловсрол олгох ангид өөрийн ур чадвараар тусал.

Судар

МАРК 1:17

17. Есүс тэдэнд
-Намайг дага. Би та нарыг хүмүүсийн загасчид болгоё гэж айлдав.


Товч хэсэг

БИ БУСДЫН ЧАДАВХЫГ ОЛЖ ХАРНА

БИ БУСДЫН ЧАДАВХЫГ ОЛЖ ХАРНА