2023/10/23

Дэлхий дахины гэрчлэлийн өдөр/ Worldwide Day of Testimony 

ネルソン大菅長が若人に挨拶している写真

Дэлхий даяарх хожмын үеийн гэгээнтэн өсвөр үеийнхнийг 2023 оны 10-р сарын 22-нд болох Есүс Христийг гэрчлэх анхны дэлхий дахины өсвөр үеийнхний гэрчлэлийн цугларалтад урьж байна.

Энэ цугларалтад Сүмийн ерөнхийлөгч Рассэлл М.Нэлсон, Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Эмили Бэлл Фриймэн мөн Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Стивэн Ж.Ланд нар урьдчилан бичигдсэн гэрчлэлээ товч хуваалцсанаар цугларалтад оролцоно. Энэ үйл ажиллагаа бол төвлөрсөн шууд дамжуулалт биш. 

Өсвөр үеийнхэн, тэдний удирдагчдыг 10-р сарын 22-ны ням гарагт орон нутгийн цагаар 19:00 цагт цуглан, дараа нь нэг нэгэндээ гэрчлэлээ хуваалцахыг уриалж байна. Өсвөр үеийнхэн байгаа газартаа цуглаж, гэрчлэлээ хуваалцахад дэлхий Есүс Христийн гэрчлэлээр дүүрэх болно.  

Энэхүү цуглааны тоймыг доор санал болгов: 

  • Нээлтийн дуу хөгжим ба залбирлыг өсвөр үеийнхэн хийх 

  • Урьдчилан бичигдсэн захиасыг үзэх (видео ойролцоогоор 20 минут үргэлжилнэ) 

  • Өсвөр үеийнхний гэрчлэл  

  • Хаалтын залбирал 

  • Арга хэмжээний дараах цугларалтыг хүсвэл хийж болно.

Энэ арга хэмжээ нь “Есүс Христээр би бүгдийг хийж чадна” хэмээх өсвөр үеийнхний урианд төвлөрөх, өсвөр үеийнхэн маань өнгөрсөн жилийн турш Есүс Христийн талаарх гэрчлэл нь хэрхэн өссөн талаар найзууддаа хуваалцах боломж юм. 

Өсвөр үеийнхэн 24 цагийн гэрчлэлд дэлхийн хаанаас ч холбогдож, өөрсдийн туршлагыг #AllThingsThroughChrist хаштагаар хуваалцаж болно.

*Эхлэх цагийг орон нутгийн удирдагчид хэрэгцээндээ тааруулан өөрчилж болно

Өмнө нь бичигдсэн видеог эндээс татна уу

On October 22, 2023, Latter-day Saint youth around the world are invited to gather for a first of its kind global youth testimony meeting to bear witness of Jesus Christ.

Church President Russell M. Nelson, Young Woman General President Emily Belle Freeman, and Young Men General President Steven J. Lund will participate in this meeting by sharing their testimonies in a short, pre-recorded message to be used in the meeting. This event is not a centralized broadcast. 

Youth and leaders are encouraged to gather at 7 p.m.* local time on Sunday, October 22, to view the message and then share testimonies with one another. As youth gather and share locally, the world will be filled with testimony of Jesus Christ. 

Below is a suggested outline for this meeting: 

  • Opening musical number and prayer by youth 

  • View the pre-recorded message (video will be about 20 minutes long) 

  • Testimonies from youth  

  • Closing prayer 

  • Post-event gathering as desired

This event is an opportunity to emphasize the youth theme “I Can Do All Things Through Christ” and for youth to share with their peers how their testimonies of Jesus Christ have grown over the past year. 

Youth can connect globally during the 24 hours of testimonies by sharing their experiences using the hashtag #AllThingsThroughChrist.

*Start times may be adjusted as needed by local leadership

Download pre-recorded message video