Христэд ирэгтүн

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн залуусын дуулсан шинэ клип саяхан бэлэн болжээ. Христэд Ирэгтүн хэмээх энэхүү дууг Be One Entertainment-ийн хамт олон бүтээсэн байна. Энэхүү дуугаар Аврагч Есүс Христийг магтан дуулсан бөгөөд Христэд олон хүнийг ирэхийг уриалсан утгатай юм.