Судар

Судар

'Мөн Ариун Сүнсээр урагш хөдөлгөгдөх тэд юуг ч ярилаа гэсэн сударбайх болно, Их Эзэний таалал байх болно, Их Эзэний оюун байх болно, Их Эзэний үг байх болно, Их Эзэний дуу хоолой байх болно, мөн аврал дахь Бурханы сүр хүч буюу'.

                                                  Сургаал ба Гэрээ 68:4

teaser_images(scriptures).jpg