Ерөнхий Чуулган

Ерөнхий Чуулган

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн 184 дэх Ерөнхий Чуулган дэлхий даяар 2014 оны 4-р сарын 4,5-ны Бямба, Ням гаргуудад АНУ-ын Солт Лейк хотоос шууд дамжуулан 197 орны гишүүдэд 94 орны хэлээр орчуулагдан хүргэгдэх бөгөөд 2014 оны 4-р сарын 12, 13-ны Бямба, Ням гаргуудад орчуулагдан дахин хүргэгдэх болно.

Монгол улсад сүмийн байруудаар дамжуулан дараах хуваарийн дагуу хүрэх болно.

4-р сарын 05-нд:              

  • 11:00 цагт Халамжийн нийгэмлэгийн хуралдаан

4-р сарын 12-нд:              

  • 10:00 цагт Өглөөний хуралдаан
  • 13:00 цагт  Үдээс хойшхи хуралдаан
  • 16:00 цагт Санваартын хуралдаан

4-р сарын 13-нд:            

  • 10:00 цагт Өглөөний хуралдаан
  • 13:00 цагт Үдээс хойшхи хуралдаан

Нийт гишүүд болон сонирхсон хүмүүсийг сүмийн байруудад дээрх цагуудад цуглахыг урьж байна.